Suske en Wiske - De Fameuze Fanclub (Erkende Suske en wiske vereniging)
 

De Sobere Statuten

Naam
Artikel 1
De Vereniging draagt de naam "de Fameuze Fanclub".

Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht, postbus 24103.

Doel
Artikel 3
1. De Vereniging heeft ten doel Suske en Wiske algemeen te promoten en het verzamelen van Suske en Wiske-boeken en curiosa te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het vier maal per jaar verspreiden van een magazine waarin informatie in relatie tot de doelstelling wordt verstrekt onder de leden, het organiseren van een jaarlijkse fanclubdag, het ontwikkelen van promotieactiviteiten, de in-en verkoop van boeken en curiosa en door te fungeren als aanspreekpunt voor leden, uitgevers, Studio Vandersteen en derden.

Leden
Artikel 4
1. Een ieder kan lid worden van de Vereniging. Het is leden mogelijk meerdere keren lid van de Vereniging te zijn.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Het register blijft onder beheer van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris en is niet ter inzage voor derden.

Winst
Artikel 5
De Vereniging onthoudt zich in beginsel van een winstoogmerk. Met de verkoop van boeken en curiosa tracht de Vereniging haar doel te onderstrepen. De Vereniging stelt zich tevens ten doel bij de verkoop van boeken en curiosa voor haar leden zo goedkoop mogelijk te zijn. Eventuele marges worden toegepast teneinde kostendekkend te kunnen zijn.

Toelating
Artikel 6
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en aspirant-leden.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
   1. door overlijden van een lid;
   2. door opzegging door het lid;
   3. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Voor zover financiële verplichtingen schriftelijk zijn aangegaan terzake van bestellingen en/of aankopen dienen deze, ook bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap te worden voldaan, tenzij sprake is van overmacht. Hierin beslist het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 8
1. De leden, aspirant-leden en bestuursleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur wordt vastgesteld. De hoogte van het bedrag wordt middels het magazine en/of via de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. Het bestuur kan tot het benoemen van maximaal 2 niet-leden overgaan.
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn het bestuur of een/derde van het aantal leden bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door tenminste een derde van het aantal leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6. Indien blijkt dat sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling kan het adspirant-bestuurslid door de overige bestuursleden worden geweerd.

Einde bestuurslidmaatschap-Periodiek aftreden-Schorsing
Artikel 10
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   1. door het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd;
   2. Door bedanken. Bedanken geschiedt uitsluitend tijdens de periodieke of ingelaste bestuursvergadering. Het bedankend bestuurslid dient bij deze vergadering zorg te dragen voor de juiste en volledige overdracht van aan de Vereniging behorende roerende goederen.

Bestuursfuncties-Besluitvorming van het bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld in de volgende vergadering. De notulen zijn voor de leden opvraagbaar.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak-Vertegenwoordiging
Artikel 12
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de opvulling van de vacature te voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd tot het aan – en verkopen van roerende goederen die binnen het karakter van de doelstelling van de Verenging passen.
5. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de Vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
A: hetzij door het bestuur;
B: hetzij door de voorzitter;
C; hetzij door twee andere bestuursleden.

Jaarverslag-Rekening en verantwoording
Artikel 13
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen 1 jaar na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans ven de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. De stukken worden ondertekend door de bestuurders.
4. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste 2 personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de 2e volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in dit artikel 10 jaren te bewaren.

Algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen o.a. aan de orde:
2. A: Het jaarsverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 met het verslag van de kascommissie;
    B; voorziening in eventuele vacatures;
    C: voorstellen van bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te beleggen al tenminste een derde van het aantal leden dit wenselijk vindt. Wanneer dit verzoek schriftelijk is ingediend wordt binnen 3 maanden een algemeen ledenvergadering belegd.

Toegang en stemrecht

Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de Vereniging, de bestuursleden die geen lid zijn en alle aspirant-leden. Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft 1 stem. De bestuursleden die geen lid zijn hebben een raadgevende stem. Degenen die meerdere keren lid zijn hebben eveneens slechts 1 stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Per aanwezig lid kan 1 stem bij machtiging worden uitgebracht.

Voorzitterschap-Notulen
Artikel 16
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden op als voorzitter.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud ervan wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming algemene ledenvergadering
Artikel 17
1. Het in de ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk ingebracht voorstel.
2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een dergelijk oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of een stemgerechtigde dit verlangt. Hiermee vervalt de oorspronkelijke stemming.
3. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Ingeval de stemmen opnieuw staken beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen of hierop een uitzondering wordt gemaakt.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering

Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register van artikel 4. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste 3 maanden.
2. Bij de oproeping wordt tevens de agenda weergegeven.

Statutenwijziging

Artikel 19
1. In de staturen van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten ten minste 6 weken voor de vergadering een afschrift van dit voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk zijn opgenomen, ter kennis stellen aan het bestuur, zodat de voorstellen tijdig ter inzage kunnen worden verspreid.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Ontbinding
Artikel 20
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde van de leden 1, 2 en 3 uit het vorige artikel is van toepassing.
2. De Vereniging kan worden ontbonden door het bestuur. Het bestuur verplicht zich ten minste 3 maanden na een dergelijk besluit aan te blijven en de leden van de ontbinding schriftelijk op de hoogte te stellen.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
4. Het batig saldo na de vereffening wordt overgemaakt aan een humanitaire instelling. De leden worden hierover schriftelijk ingelicht.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat niet in strijd mag zijn met de wet en/of de statuten.

Nieuws

 • Inning en verzending ledenbeeldje

  Het Brabants Stripspektak...
  Lees meer...

 • Versus 119 komt eraan!

  Lambik bereikt bijna het kookpunt van ongeduld....
  Lees meer...

 • Stripbeurs Sint-Pauwels

  Op zondag 10 september staat De Fameuze Fanclub...
  Lees meer...

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

De nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks en is bedoeld voor leden van de fanclub. De leden die hun email-adres bij de fanclub bekend hebben gemaakt, zijn automatisch ingeschreven. Om er zeker van te zijn dat u de nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich hier aanmelden. Om van de allerlaatste nieuwtjes op de hoogte te zijn, volgt u ons best via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/fameuzefanclub.

 

Fanclubdag 2017

Fanclubdag 9 april 2017

Op deze dag organiseert de Fameuze Fanclub alweer haar 30e Suske en Wiske Fanclubdag! Het wordt een waar feest voor de echte liefhebber maar ook voor het gezin! Ook dit jaar weer in de zaal Meeting District, Blokhoeve 2 te Nieuwegein.

Vanaf februari 2017 plaatsen wij met enige regelmaat nieuwtjes op de website en Facebook.

Ledenactie, op=op!

Wees er snel bij...!

"De stuivende stad" is in een exclusief en uniek jasje gestoken, speciaal voor een grandioze ledenactie van de fanclub. Kijk snel hier!